GDPR Personuppgiftspolicy
Möja Brygghus AB (orgnr 556960-4712)
Personuppgiftspolicy med information till kunder och besökare på hemsidan

Tillämplighet
Denna informationstext gäller dig som är kund till Möja Brygghus AB eller som besöker www.mojabrygghus.se. Texten kan komma att ändras över tid, läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter.
Datapolicy
I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi vilken information vi samlar in om våra kunder och besökare på hemsidan, hur och varför vi samlar in och använder informationen samt hur vi skyddar våra kunder och besökares rättigheter. Övergripande mål med denna policy är att säkerställa efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR (EU) 2016/679). Förordningen börjar gälla som lag i alla EU’s medlemsstater och ersätter då personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa att fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personlig information regleras i GDPR. Lagen ställer bland annat krav på korrekta och avgränsade personuppgifter och säkerhet vid hantering av dessa. Datainspektionen är tillsynsansvarig och ska tillse att aktörer efterföljer GDPR.
Personuppgift
”Personuppgifter” är enligt GDPR sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, bostadsadress, e-postadress, bild och personnummer. Vi beskriver nedan i denna informationstext vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar i verksamheten
Personuppgiftsansvarig
”Personuppgiftsansvarig” är enligt GDPR den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information och vilka verktyg som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen av personlig information sker enligt GDPR.
Möja Brygghus är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter.
Möja Brygghus behandling av personuppgifter
Vi behandlar ett antal olika typer av personuppgifter i olika grenar av vår verksamhet. Behandlingen i respektive gren är anpassad efter kraven i GDPR för att säkerställa din och kunders integritet.
personuppgifter till tredje man om inte detta behövs för att utföra uppdraget i enlighet med dina eller era instruktioner.
Om vi har kommit överens om det i godkänd offert eller i avtal så kan vi publicera era bilder och text på Facebook, Instagram och/eller Linkedin. Detta innebär att personuppgifter som förekommer i dessa forum, normalt endast bilder, kan komma att spridas utanför EES. Förutom denna spridning ska Möja Brygghus inte föra ut era personuppgifter utanför EES om inte detta är nödvändigt för att utföra uppdraget i enlighet med era instruktioner.
Hemsidan
Som besökare på hemsidan www.mojabrygghus.se samlar vi inte in några personuppgifter utan din kännedom. Vi har cookies på hemsidan, men dessa samlar inte in några personuppgifter. Det finns på hemsidan några ställen där du kan fylla i dina personuppgifter om du vill kontakta oss:
– Kontaktformulär
När du fyller i detta formulär ombeds du fylla i din kontaktinformation som innehåller någon eller flera av följande personuppgifter:
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
Dessa uppgifter är enbart för att skapa och hålla kontakt med dig som kund eller potentiell kund och inte för att marknadsföra våra tjänster
Web butiken
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.
Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
Betalleverantör
Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna.
Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: DHL och Postnord.
Sociala nätverk
Möja Brygghus AB finns registrerat och använder regelbundet ett antal sociala nätverkstjänster på nätet. För närvarande Instagram och Facebook. Dessa konton använder vi för att kommunicera med våra kunder och presentera nya produkter, inspirera till nya aktiviteter och bjuda in till diverse aktiviteter. Vi postar regelbundet bildmaterial och kommentarer kopplade till vår verksamhet och material som vi skapat själva. Vi säkerställer alltid att upphovsrättskyddade bilder och material med personuppgifter publiceras bara med upphovsrättshavarens tillstånd och med laglig grund för spridande av personuppgifterna. Vi samlar inte systematiskt in några personuppgifter via de sociala nätverken. I vissa fall kan dock de personuppgifter som du själv postat på respektive socialt nätverk komma att länkas till vårt konto i enlighet med reglerna för nätverket och därigenom kommer de att synas i samband med våra postar, till exempel är du gillar en post, kommenterar en post, länkar till vårt konto eller blir vän med vårt konto via ditt konto. Genom att utföra dessa aktiviteter ger du ditt medgivande till att dina personuppgifter blir synliga via vårt konto i enlighet med integritetsreglerna för respektive nätverk. Du kan hantera integritetsinställningarna för dina konton hos respektive nätverkstjänst.
Dina rättigheter
Enligt GDPR har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter:
Rätt till information
– Du har rätt att få veta om och hur dina personuppgifter behandlas. Denna rättighet säkerställer vi genom denna personuppgiftspolicy. Om du vill ha ytterligare information eller undrar något är du välkommen att kontakta oss på gdpr@mojabrygghus.se.

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt till rättelse, radering eller begränsning – Du har rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.
  • Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten (i Sverige, Datainspektionen) om behandlingen av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt GDPR.
  • Rätt att återkalla samtycke – Om vi grundar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att när som helst och utan angivande av skäl återkalla detta samtycke.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot att få dina personuppgifter behandlade om du så önskar.

Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.
Kontakt
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på, gdpr@mojabrygghus.se.